Balansräkning

12.02.2021

Balansräkning är en rapport som visar en organisations förmögenhet, tillgångar och skulder och andelen eget kapital vid en given tidpunkt.