Nooga konsultering

Utmaningar hör till företagarens arbetsvardag. Kanske du upplever kraftig tillväxt och söker extern finansiering, eller försöker ta dig ur en ekonomisk svacka. Kanske överväger du att sälja verksamheten eller skapa en ny strategi som kommer att innebära stora förändringar i företaget. Våra konsulter har lång och bred erfarenhet inom dessa områden, och kan fungera som ditt stöd på vägen.

Förändringsprogram

För att den förändring du planerar verkligen ska lyckas räcker det inte med en strategi, det behövs också en konkret handlingsplan. Genom att bryta ner en större strategi till tydliga delmål och aktiviteter skapar vi en gemensam riktning inom din organisation. Med en tydlig riktning och mätbara resultat kan förändringsprogrammet förverkligas.

Vi använder en skalbar förändringsprocess med följande fyra steg:
Analysera
Designa och utveckla
Implementera
Stöda

Företagsarrangemang

Ett företagsarrangemang är mycket mer än att bara flytta pengar från en ficka till en annan. En lyckad företagsaffär består av flera skeden, som förhandling, förtydligande av parternas strategiska avsikter, olika former av kartläggningar, dokument och bedömningar. Dessutom är det oerhört viktigt att personalen tror på förändringsprocessen och är engagerade i den. Ett företagsarrangemang sträcker sig längre än själva affären. Övertagandet av affärsverksamheten måste också lyckas väl för att målsättningarna ska kunna uppnås, både på kort och lång sikt.

Finansiell strategi

När du startar upp ditt företag, upplever stark tillväxt eller planerar att expandera utomlands kan du behöva extern finansiering. Vi kan hjälpa dig uppskatta behovet av finansiering, kartlägga olika alternativ och göra de ansökningar som behövs för finansieringen. Med professionell hjälp ökar sannolikheten att få finansiering och att hitta den mest lämpliga finansieringsformen för företaget.

Tillväxt och lönsamhet

Vi kan hjälpa dig förbättra företagets tillväxtmöjligheter och lönsamhet. Först kartlägger vi nuläget, sedan utvecklar vi tillväxtstrategier och affärsplaner tillsammans med företaget. Vi gör upp budgeter, kassaflödesprognoser och väljer viktiga nyckeltal som vi också följer upp. För att kunna förbättra lönsamheten kan det finnas behov av att effektivera vissa processer. Vi stöder företaget i hela utvecklingsprocessen från kartläggning till genomförande. Tidigare lönsamma företag som just nu befinner sig i en svacka kan vi hjälpa att komma på fötter igen!

Interim CFO

En interim (tillfällig) CFO ansvarar för företagets ekonomiförvaltning i önskad utsträckning och sköter till exempel budgetering, prognoser och rapportering till ledningen. Ofta behövs den här tjänsten under en övergångsperiod, som när en arbetstagare slutar och företaget inte genast hittar en ersättare. En annan typisk situation är när ett större projekt som kräver spetskompetens inom ekonomistyrning ska genomföras.

“Om ditt företag står inför en förändring kan vi konsulter fungera som bollplank, rådgivare eller implementerare. Låt oss förenkla, förändra och förbättra så får du mer tid att fokusera på det du är bäst på.”
Anders Finne, konsult på Nooga Consulting