Bokföring, Ekonomiförvaltning

Ändringar i momsreglerna vid försäljning av varor och tjänster till konsumenter inom EU

08.07.2021

Vad ändras?

1.7.2021 träder One Stop Shop (OSS) i kraft, vilket är en utvidgning av nuvarande Mini One Stop Shop. I fortsättningen kan företag som säljer varor och tjänster direkt till konsumenter (B2C) inom EU använda sig av systemet och undvika att behöva momsregistrera sig i varje medlemsland skilt, där man har försäljning.


För tillfället finns landspecifika gränser för när man behöver registrera sig som momspliktig i respektive land för försäljning och den eurogränsen varierar mellan medlemsstaterna. I fortsättningen (från 1.7.2021) finns endast en gräns på 10 000 €, vilken gäller försäljningen till alla medlemsstater summerat.


One Stop Shop innebär att man i fortsättningen inte behöver momsregistrera sig skilt i varje konsumentkunds hemstat utan man kan välja att registrera sig i den särskilda ordningen för moms. Då kan man via en rapport anmäla landspecifikt den försäljning man haft under respektive skatteperiod.

Nya ordningarna

One Stop Shop består av tre olika ordningar: unionsordningen, tredjelandsordningen och importordningen. Unionsordningen kan tillämpas då företaget som säljer tjänster eller varor till konsumenter, har sin hemort eller ett fast driftsställe inom EU och inte i samma land som är kundens hemland.


Tredjelandsordningen kan tillämpas då företaget varken har sin hemort eller ett fast driftsställe i EU:s mervärdesskatteområde. Tredjelandsordningen omfattar försäljning av tjänster i EU till konsumenter.


Importordningen kan tillämpas om företaget har sin hemort eller ett fast driftsställe i EU:s mervärdesskatteområde och importerar varor från länder utanför EU och säljer till konsumenter inom EU. Värdet på försändelsen får då vara högst 150 €. Ifall företag som inte har sin hemort eller driftsställe i EU vill använda sig av denna ordning, måste man utse en förmedlare som uppfyller kraven på hemort eller driftsställe.

Deklaration och betalning av moms enligt OSS

Skatteperioden för unionsordningen är ett kvartal och för import- och tredjelandsordningen en månad. Deklarationen skall lämnas in senast på den sista dagen i den månad som följer efter skatteperioden. Förfallodagen är den samma för skatten, den skall betalas senast den på den sista dagen i den månad som följer efter skatteperioden.
Man kan registrera sig till en ordning i Minskatt och deklarationen sker också i Minskatt.

Att tänka på


• Mervärdesskatteprocenten är olika i olika EU-länder, ifall man överskrider gränsen på 10 000 € i försäljning till konsumenter i andra EU-länder under ett år, skall man använda respektive lands momsprocent vid försäljningen. Det förutsätter att man har system som kan hantera rätt momssats beroende på till vilket land man säljer. Det förutsätter också skild uppföljning av försäljning per momssats och land för deklarationen för varje skatteperiod, och för bokföringen.


• Då momssatsen är olika i olika EU-länder behöver man ta det i beaktande i prissättningen. Samma bruttopris i olika länder ger olika nettopris, man bör överväga att ha landspecifika priser.


• Om företaget försummar skyldigheten att deklarera och betala momsen enligt någon av ordningarna, kan företaget uteslutas från systemet med de särskilda ordningarna. Då måste företaget i stället momsregistrera sig i varje EU-land skilt för den försäljning företaget har i respektive land.

Written by: Tommy Granholm