Kirjanpito, Taloushallinto

Talouden ohjaus ja johtaminen

10.02.2021

Liiketoimintaa harjoittavan organisaation klassisimpina mittareina toimivat tuloslaskelma ja tase. Nämä antavat tietoa liiketoiminnan kannattavuudesta, kulurakenteesta ja organisaation taloudellisesta tilasta.

Tuloslaskelman ja taseen antamat tiedot ovat kuitenkin liiketoiminnan ohjaamisen kannalta hyvin rajalliset, koska ne antavat tietoa vain organisaatiosta kokonaisuutena.

Käytännössä liiketoimintaan liittyvät päätökset voivat edellyttää päätöksenteon tueksi hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja. Käytännössä se tarkoittaa pienempien osa-alueiden tutkimista ja muunkin, kuin pelkästään kirjanpidollisen tiedon analysointia. Tämä ei koske ainoastaan suuria yrityksiä, vaan tiedon pilkkominen ja avaaminen tulevat kysymykseen aivan pienimmissäkin yrityksissä.

Näistä pienemmistä osa-alueista voidaan luoda säännöllisesti seurattavia mittareita, jotka antavat tietoa kustakin osa-alueesta. Pelkkä mittarin lukeman toteaminenhan ei yleensä johda mihinkään, joten mitattaville asioille tulisi asettaa myös tavoitearvot.

Mitattavia osa-alueita voivat olla esimerkiksi asiakaskohtainen myyntimäärä, myynti ja kannattavuus, tuotekohtainen myyntimäärä, myynti ja kannattavuus tai vaikka henkilöstöön liittyvät suoritusmittarit. Mittareiden valintaan vaikuttavat yrityksen tavoitteet ja tahtotila. Esimerkiksi voimakasta kasvua tavoittelevan yrityksen kannattaa keskittyä kasvuun liittyvien tavoitteiden mittaamiseen.

Näiden mittareiden sekä toimivan raportointi- ja seurantajärjestelmän luominen edellyttävät organisaation strategian ja tavoitteiden ymmärtämisen lisäksi kirjanpidollista osaamista, liiketoiminnallisten prosessien ymmärtämistä, sekä osaamista eri tietolähteistä kerättyjen tietojen yhteensovittamisesta.

Mittareiden luominen, tarvittavien prosessien järjestäminen ja raportointirutiinien käyttöönotto edellyttävät erityisosaamista ja voivat olla organisaation omien kompetenssien ja resurssien ulottumattomissa. Joustava ja edullinen vaihtoehto talousohjauksen toteuttamiseen on osa-aikainen tai tilapäinen Controller tai Talouspäällikkö (CFO, chief financial officer).

Controllerin vastuualueeseen kuuluu tavanomaisesti taloudellisen tiedon tuottamisen lisäksi tiedon analysointi ja osallistuminen liiketoiminnan kehittämiseen.

Tyypillisiä Controllerin tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Raportointirutiinien luominen ja kehittäminen
 • Säännöllisesti toistuvien raporttien tuottaminen
 • Taloudellisten analyysien laadinta
 • Tunnuslukujen ja mittaristojen seuranta ja hallinta
 • Tarvittavien toimienpiteiden esittäminen tuotetun tiedon perusteella
 • Osallistuminen liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin hankkeisiin

Talouspäällikkö toimii myös taloudellisen tiedon tuottajana, mutta vastuualueeseen kuuluu usein myös laajempi vastuu taloushallinnon organisoinnista ja johtamisesta. Talouspäälliköllä on usein myös suurempi rooli ulkoisen kirjanpidon osalta ja hän osallistuu syvällisemmin johdon kanssa työskentelyyn sekä strategisiin kysymyksiin.

Tyypillisiä talouspäällikön tehtäviä ovat esimerkiksi:

 • Taloushallinnon prosessien luominen ja kehittäminen
 • Johdon ja hallituksen raportoinnista vastaaminen
 • Tilinpäätös ja veroasiat
 • Organisaation rahoitus
 • Strategian suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät tehtävät
 • Budjetointi ja ennustaminen
 • Toimialan markkinan tarkkailu ja seuranta
 • Hinnoitteluperiaatteiden ja kustannuslaskentamenetelmien laatimiseen osallistuminen

Osa-aikaisen tai tilapäisen Controllerin ja Talouspäällikön käyttöä voi kokeilla esimerkiksi muutamana päivänä kuukaudessa. Toimeksiantoa voi joustavasti muuttaa ja muokata sisällöllisesti sopivaksi tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää Noogan Controller ja CFO palveluista!

Tähtää organisaatiosi liiketoiminnan syvempään ymmärtämiseen ja parempaan päätöksentekoon talousammattilaisen avulla.


Lataa ilmainen Excel-pohja budjetin laatimiseen

Valmis pohja budjetointiin.