Nooga Consulting, Nooga Systems

Kohti digitaalisuutta

09.10.2020

Mikä on digitaalinen transformaatio tai digital transformation

Mikä on digitaalinen transformaatio (digital transformation)?

Liiketoiminnan ja organisaation toimintatapojen ja ajattelutavan muuntamista digitaalisuutta kohti kutsutaan digitaaliseksi transformaatioksi. Yksinkertaistettuna ja intuitiivisesti digitaalisuus voi tarkoittaa digitaalisten teknologioiden käyttämistä hyväksi liiketoiminnan eri osa-alueilla. Pelkkä digitaalisten työkalujen käyttöönotto ei ole kuitenkaan aina automaattisesti tarkoituksenmukaista, mikäli niillä ei ole vaikutusta liiketoimintaan eikä niiden hyväksikäyttö tuo asiakkaille lisäarvoa.

Tarkoituksenmukaisempi lähtökohta digitaalisuuteen onkin liiketoimintaympäristön tarkkailu ja analysointi, jonka perusteella voidaan määritellä kuinka tehokkaasti organisaatio voisi digitaalisten teknologioiden avulla kilpailla yhä digitaalisemmassa maailmassa. Digitaalisen muutoksen tarpeen määrittävät siis mm. sidosryhmät, kilpailijat, henkilöstö ja trendit. Tämän vuoksi matka on aloitettava määrittämällä missä olet ja minkälaisessa ympäristössä toimit.

” Digitaalisen muutoksen tarpeen määrittävät siis mm. sidosryhmät, kilpailijat, henkilöstö ja trendit. “

Digitaalinen kypsyys tai digital maturity ja sen määrittäminen

Digitaalinen kypsyys (digital maturity) ja sen määrittäminen

Yksi tapa edistää digitaalista muutosta on arvioida organisaation digitaalista kypsyyttä. Digitaalista kypsyyttä kannattaa arvioida laajasti, jotta se voidaan määrittää kattavasti koko organisaatiolle. Digitaalinen kypsyys ei määrity pelkästään yhden toiminnon digitalisoinnin tason perusteella, vaan sen avulla tarkkaillaan organisaatiota kokonaisuutena ja sen suhdetta ympäröivään maailmaan.

” Digitaalinen kypsyys ei määrity pelkästään yhden toiminnon digitalisoinnin tason perusteella”

Vakiintuneet ulottuvuudet, joiden osalta digitaalista kypsyyttä voi tarkkailla ovat esimerkiksi asiakkaat, strategia, teknologia, toiminnot sekä organisaatio ja kulttuuri. Digitaalisuutta arvioidaan näiden ulottuvuuksien osalta erikseen analysoimalla mm. ympäristöä, tahtotiloja, mahdollisuuksia, teknologioita jne.

Eri ulottuvuuksien painottaminen riippuu vahvasti mm. siitä, millä toimialalla organisaatio toimii. Esimerkiksi organisaation, joka tuottaa palveluja jatkuvasti vaihtuvissa eri sijainneissa, on pystyttävä kommunikoimaan tehokkaasti ja reaaliajassa henkilöstön ja asiakkaidensa välillä. Tämänkaltaisessa organisaatiossa painottuvat ainakin ulottuvuudet asiakas ja ihmiset (organisaatio), joiden osalta ympäristöä, tarvetta ja mahdollisuuksia on arvioitava syvällisemmin. Tavoitteena voisi olla panostaminen sellaiseen infrastruktuuriin, joka mahdollistaa edellä mainitun kommunikaation luoden samalla asiakkaalle lisäarvoa ja tehostaen yrityksen toimintatapoja.

Muutos kohti digitalisuutta kannattaa ottaa pysyväksi osaksi organisaation kulttuuria ja strategiaa, koska muutos on jatkuvaa ja edellyttää pitkäjänteisyyttä ja pieniä askelia kerrallaan.

Haluatteko eteenpäin digitaalisella polulla? Ottakaa yhteyttä!

Ville Hautala
s-posti: ville.hautala@nooga.fi
puh. 0445385566

Voit myös lukea lisää Nooga-systems-palveluistamme täältä.

Written by: Ville Hautala